Effektiva team

Förmågan att skapa och leda effektiva team har blivit en av de viktigaste egenskaperna för dagens ledare. Men hur gör man?

Vad är ett effektivt team?

Ett effektivt team är en grupp som arbetar tillsammans mot ett eller flera gemensamma mål och drar nytta av varandras erfarenheter och kompetenser för att driva arbetet framåt. Andra ord för att beskriva samma sak är högpresterande team eller välfungerande team.

För det är just vad det handlar om. Prestationen ökar och arbetet fungerar bättre i team med en gemensam strävan och rätt förutsättningar för att tillsammans nå resultat.

Spela videoklipp

Vad utmärker ett effektivt team?

Gruppen före individen

I ett effektivt team jobbar medlemmarna tillsammans med fokus på att gruppen som helhet ska lyckas, snarare än att uppfylla individuella mål.

Delat ledarskap

Effektiva team använder sig av ett delat ledarskap. Ledarfunktionen är fördelad bland teammedlemmarna beroende på uppgift och expertområde

Kunskap om varandra

I effektiva team är medlemmarna medvetna om varandras styrkor och svagheter och kan fördela och delegera arbetsuppgifter på ett optimalt sätt

Olikheter blir styrkor

Effektiva team drar nytta av varandras olikheter genom att medlemmarna bidrar till helheten med sina olika erfarenheter och egenskaper.

Varför jobba i team?

 • Effektiva team kan tillsammans åstadkomma mer än de enskilda gruppmedlemmarna var för sig tack vare en högre kunskapsnivå, större nytänkande och innovation.
 • Genom att jobba i team kan medlemmarna lära av varandras kompetenser och erfarenheter. Det utvecklar individen vilket leder till ökad arbetsglädje och engagemang och bidrar till att föra verksamheten framåt.
 • I ett effektivt och välfungerande team stöttar medlemmarna varandra vid motgångar, hjälper varandra att hitta nya lösningar och hålla motivationen uppe.
 • Teamarbete kan främja ett så kallat growth mindset. Det gör enskilda medarbetare mer benägna att våga prova, lära sig och ta till sig nya synsätt.

Faktaruta:
Under 2012 startade Google Projekt Aristoteles. Några av företagets bästa statistiker, organisationspsykologer, sociologer, ingenjörer och forskare samlades med uppdraget att studera hundratals av företagets team för att ta reda på varför vissa lyckades bättre än andra. Projektet kom fram till att den mest avgörande faktorn till om ett team var högpresterande och effektivt eller inte var psykologisk trygghet – att teamets medlemmar kände sig trygga med att ta risker och vara sårbara inför varandra, utan rädsla för att förödmjukas eller bestraffas. 

Hur skapar och leder man ett effektivt team?

För att skapa och leda effektiva team krävs tid, engagemang och ett närvarande ledarskap. Här är nycklarna för att lyckas.

Tydliga, mätbara mål

För att en grupp ska kunna prestera bra tillsammans är det viktigt att målbilden är tydlig och att var och en förstår sin roll i arbetet. För att bibehålla engagemanget är det också viktigt att det är tydligt när ett mål har uppnåtts, därför bör målen även vara mätbara.

Teamet behöver även en tydlig struktur. När teamet börjar sitt arbete kan en bra start vara att deltagarna tillsammans sätter upp gemensamma spelregler, till exempel rutiner för hur man ska träffas, följa upp och projektleda arbetet. Ställ gärna frågan: Hur ska samarbetet utformas för att de gemensamma målen ska uppnås?

Frågor som kan vara bra att ta upp och besvara:
 • Vad ska teamet åstadkomma?
 • Vilka är teammedlemmarna?
 • Varför har just de valts ut?
 • Vilka kunskaper ocherfarenheter bidrar
 • Respektive teammedlem med?
 • Vilka ansvarsområden har de i teamet?
 •  Hur ska var och en bidra?
 •  Vad kan vi förvänta oss av varandra?

En trygg miljö

Grunden för ett bra samarbete är att skapa tillhörighet och trygghet i teamet. Det bidrar till att deltagarna känner sig trygga med att testa nya lösningar, utmana sig själva och komma med idéer som i sin tur skapar ett innovativt och högpresterande arbetsklimat.

En god kommunikation och feedback

En viktig del i att skapa en trygg och tillitsfull miljö är att jobba med feedback. Feedback är ett viktigt verktyg för att svetsa samman gruppen, hitta nya lösningar och undvika konflikter som riskerar att ta fokus från arbetet. För att ett team ska fungera bra tillsammans behövs också en kontinuerlig och konstruktiv kommunikation där alla deltagaren känner sig lyssnade på och har möjlighet att påverka. 

Engagemang

Mycket forskning pekar på samband mellan effektivitet och engagemang, att engagerade team får mer gjort och levererar bättre resultat. Det finns flera enkla åtgärder som du som teamchef kan vidta för att driva upp engagemang och därmed effektiviteten hos ditt team.

Mångfald i teamet

Styrkan för alla team ligger i att ta vara på individernas olikheter – kunskaper, erfarenheter och styrkor. Olikheter leder till utveckling inom gruppen som helhet. Teamet blir starkare genom att deltagarna bidra med sina olika erfarenheter och egenskaper.

Effektiva team skapas genom förtroende och transparens

Ledarens roll

En ledares viktigaste uppgift är att hjälpa teamet att nå sina mål. Nyckeln för att lyckas är att vara engagerad, intresserad och lyhörd för teamet behov.  

I vissa lägen behöver du vara mer styrande, i andra mer coachande. Jobba gärna nära dina medarbetare, följ upp hur arbetet går och ta reda på vilka utmaningar de möter och vilken stöttning de behöver. 

Mäta effektivitet

Hur vet jag om mitt team är effektivt och välfungerande? Det bästa sättet är att mäta effektiviteten och prestationen i teamet. Vi på Flourish tror på ett agilt och datadrivet arbetssätt som ger dig en viktig inblick i hur ditt team mår och presterar just nu samt vilka utmaningar som kan tänkas vänta framåt. 

Med Flourish kan du följa viktiga nyckeltal inom ett stort antal områden som är centrala för ditt teams framgång. Datan samlas in i realtid och visar löpande teamet nuläge och trendutveckling. Vill du veta mer?

flourish ledarskap och engagemang medarbetare_feedback
flourish ledarskap och engagemang trend graph

Relaterade artiklar